PT. ISTAKA KARYA 'Jembatan Barelang, Batam'

Cakrasteel, Jembatan Barelang, Batam, Cakrasteel Jembatan Barelang, Batam